Znajdź najlepsze rozwiązanie dla każdego parametru wody pitnejMętność to jeden z najważniejszych parametrów w procesie uzdatniania wody pitnej. Monitorowanie mętności na różnych etapach procesu uzdatniania pozwala zapewnić zgodność z przepisami i daje pewność, że jakość wody jest wysoka.

Mętność to inaczej względna klarowność roztworu. Klarowność pogarsza się wskutek obecności cząstek stałych, takich jak glina, glony, materia organiczna lub mikroorganizmy. Gdy światło przenika przez roztwór, cząstki te rozpraszają i pochłaniają światło. Mętność mierzona jest na podstawie ilości światła odbitego od tych cząstek.

Nasze rozwiązania online, w laboratorium i w terenie, dadzą Ci pewność pomiarów.

Zakres mętności >10 NTU (do 999 NTU) <10 NTU
Aplikacja
Dopływająca woda surowa
Odpływ z osadnika  
Filtr płukania zwrotnego
Odpływ z filtra  
 Łączony odpływ z filtra
Rozwiązanie do pomiaru mętności


pH jest kolejnym istotnym parametrem mierzonym i kontrolowanym w zakładzie uzdatniania wody pitnej. Wartość pH bezpośrednio wpływa na stopień koagulacji i flokulacji, odpowiedzialnych za usuwanie całkowitego węgla organicznego z surowej wody na wlocie. Wartość pH wpływa również na siłę dezynfekcyjną chloru, dlatego musi być utrzymywana w wąskim zakresie (od 7,0 do 7,8) zarówno w trakcie, jak i po procesie dezynfekcji; zakres ten maksymalizuje skuteczność środka dezynfekującego (który jest mniej skuteczny przy pH > 7,8), jednocześnie minimalizując ryzyko korozji systemów
spowodowanej niskim pH (< 7,0).

Dezynfekcja z użyciem chloru jest preferowaną metodą zabijania patogenów w wodzie pitnej. Po dodaniu chloru do wody tworzy on bardzo silny środek dezynfekujący, jakim jest kwas podchlorawy (HOCl). Następnie kwas ten ulega dysocjacji na wodór i jony podchlorynowe (H+ i OCl-), które są znacznie słabszymi środkami dezynfekującymi. Procentowa zawartość kwasu podchlorawego jest wyższa w środowisku kwaśnym (pH < 7,5) i niższa w środowisku zasadowym (pH > 7,5). W związku z tym dodanie takiej samej ilości chloru będzie miało różną skuteczność dezynfekującą w zależności od pH wody. Na tę równowagę wpływa również temperatura.

Zachowanie delikatnej równowagi związków chloru w wodzie może być wyzwaniem dla zakładów uzdatniania wody pitnej, gdyż należy mieć pewność, że dodano wystarczająco dużo chloru dla zapewnienia bezpieczeństwa wody, ale nie aż tyle, aby miało to wpływ na jej smak lub zwiększało ryzyko reakcji chloru z materią organiczną pochodzenia naturalnego, czego wynikiem byłoby powstanie rakotwórczych produktów ubocznych dezynfekcji.

Istnieją dwie główne metody pomiaru zawartości chloru w wodzie, a wybór tej odpowiedniej zależy od różnych czynników

Metoda pomiaru zawartości chloru Kolorymetryczna
Główna zaleta Wysoka dokładność bez kalibracji.
Warunki pracy Każde zastosowanie ze zmienną charakterystyką próbek (pH, temperatura, przepływ).
Analizator chloru i główne funkcje Brak zakłóceń spowodowanych zmianami procesu, kalibracja nie jest wymagana. Niskie koszty konserwacji dzięki 30 dniom pracy bez nadzoru
CL17 Analyser for total chlorine
CL17 Analyser for total chlorine


Związki organiczne

Materia organiczna pochodzenia naturalnego (np. kwasy humusowe, fulwowe, taninowe itp.) może być obecna w naturalnych źródłach wody, a jednym z głównych celów procesu uzdatniania wody pitnej jest usunięcie tych rozpuszczonych związków organicznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy chlor jest używany jako środek dezynfekujący, ponieważ reaguje on ze związkami organicznymi, w wyniku czego powstają rakotwórcze produkty uboczne (np. THM, HAAS). Rozpuszczona materia organiczna jest monitorowana poprzez pomiar absorpcji promieniowania UV o długości fali 254 nm.Azotany
Azotany w dużym stężeniu znajdują się zazwyczaj w wodach gruntowych, szczególnie gdy działalność człowieka na obszarach położonych w pobliżu studni może być potencjalną przyczyną zanieczyszczenia źródła wody. Azotany występują również w wodach powierzchniowych, kiedy w czasie intensywnych opadów dochodzi do wymywania nawozów azotowych.Monitorowanie osadu

Zagęszczanie osadu zmniejsza objętość wypływu z osadnika, a odwadnianie osadu w procesie wirowania lub filtracji zmniejsza jego masę. Oba te procesy można zoptymalizować przy pomocy mętnościomierzy online, które dokonują pomiaru zawartości cząstek stałych.

Proszę o informacje