Zasady dotyczące badań rynku

Data utworzenia: marzec 2018 r.

Data ostatniej aktualizacji: nie dotyczy

Cel i zakres niniejszych Zasad dotyczących badań rynku


Niniejsze Zasady dotyczące badań rynku mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie firma Hach Lange GmbH („Hach”) lub jej podmioty stowarzyszone mające swoje siedziby w Europejskim Obszarze Gospodarczym przeprowadzają badania rynkowe i wysyłają użytkownikowi zaproszenia, kwestionariusze i podobne elektroniczne lub drukowane formularze lub dokumenty, które zachęcają go do wzięcia udziału w badaniu rynku. Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie zasad ochrony prywatności firmy Hach, które są dostępne tutaj: https://pl.hach.com/privacypolicy.

Gdy Zespół ds. badania rynku Hach będzie prowadzić takie badania rynku, zaproszenia i kwestionariusze przesłane przez Hach będą zawsze wyjaśniać cel kontaktu i warunki, na jakich Hach zabiega o uczestnictwo użytkownika w badaniu rynku. Hach jest znaczącym producentem w branży, w której działa, zaś celem Zespołu ds. badania rynku Hach jest zbieranie opinii/informacji zwrotnych, które pomogą opracować nowe produkty, ulepszyć istniejące, poprawić jakość obsługi klienta i pomóc w podjęciu kluczowych decyzji biznesowych.

Dane gromadzone przez Hach

Jeśli Hach kontaktuje się z użytkownikiem, czyni to zazwyczaj w jednym z następujących celów.

  1. Aby zaprosić użytkownika do wzięcia udziału w badaniu rynku.
  2. Aby przeprowadzić wywiad mający na celu badanie rynku.
  3. Aby potwierdzić odpowiedzi udzielone przez użytkownika w ostatnio przeprowadzonej ankiecie.

Czasem Hach może skontaktować się z użytkownikiem również w jednym z następujących celów.

  1. Aby powiadomić użytkownika o wygranej w losowaniu lub przyznaniu bonusu sponsorowanego przez Hach (tylko jeśli taką nagrodę lub taki bonus można zaoferować zgodnie z prawem).
  2. Aby poprosić o pozwolenie na użycie danych osobowych w celu, o którym użytkownik nie został powiadomiony w momencie, gdy dane osobowe zebrano po raz pierwszy.

Kiedy użytkownik bierze udział w badaniu Hach, Hach może poprosić użytkownika o osobistą opinię oraz o informacje demograficzne, takie jak wiek, poziom doświadczenia itp. Od czasu do czasu Hach może wymagać odpowiedzi na pytanie, żeby następny zestaw pytań był adekwatny do sytuacji użytkownika. Użytkownik może odmówić odpowiedzi na określone pytania lub przerwać udział w badaniach Hach w dowolnym momencie.

Poufność odpowiedzi w ankietach i poufność danych osobowych

Hach łączy odpowiedzi użytkownika w ankiecie z odpowiedziami innych osób, które uczestniczą w badaniu, i przekazuje te połączone odpowiedzi do wewnętrznych partnerów biznesowych Hach, którzy poprosili o dane ankiety. Hach nigdy nie będzie umyślnie przekazywać indywidualnych odpowiedzi użytkownika za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.

Dane osobowe użytkownika, które są wykorzystywane do kontaktu lub podjęcia działań następczych w stosunku do ankiety, i wyniki ankiety mogą być gromadzone, przechowywane lub przetwarzane przez Hach, jej podmioty stowarzyszone lub niezależnych usługodawców w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza nim. Podmioty te są zobowiązane umową do zachowania wszelkich danych, które zgromadziły i ujawniły firmie Hach lub które Hach zgromadziła i ujawniła takim podmiotom, w poufności oraz są zobowiązane do ochrony tych danych za pomocą standardów i praktyk bezpieczeństwa równoważnych standardom i praktykom Hach. W każdym razie Hach zapewnia, że dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie co najmniej z przepisami i standardami, które znajdują zastosowanie do miejsca przechowywania lub przetwarzania. Hach nie może jednak zagwarantować przestrzegania cały czas przepisów i standardów, które znajdują zastosowanie do lokalizacji użytkownika.

Poza przechowywaniem danych osobowych i odpowiedzi udzielonych w ankiecie w poufności wobec podmiotów trzecich Hach nigdy nie będzie sprzedawać, udostępniać, wynajmować ani w inny sposób przekazywać umyślnie danych osobowych użytkownika, takich jak nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, innym firmom zajmującym się badaniem rynku, firmom zajmującym się marketingiem bezpośrednim ani innym podmiotom trzecim. Hach może od czasu do czasu udostępniać dane osobowe użytkownika i wyniki ankiety podmiotom stowarzyszonym Hach w tych samych celach, jakie wskazano powyżej.

Poniżej wskazano jedyne wyjątki, gdy Hach może ujawnić podmiotom trzecim dane osobowe użytkownika lub odpowiedzi udzielone w ankiecie.

  1. Żądanie lub zgoda użytkownika dotyczące udostępnienia danych osobowych i indywidualnych odpowiedzi podmiotom trzecim w określonym celu.
  2. W rzadkich lecz możliwych sytuacjach, kiedy dane podlegają ujawnieniu na podstawie wezwań lub nakazów sądowych lub rządowych czy podobnych wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Ochrona prywatności osób nieletnich

Zespół ds. badania rynku Hach nie kieruje i nie zamierza kierować swoich treści do osób nieletnich (poniżej 18 roku życia). Hach nie będzie umyślnie gromadzić danych osobowych od osób nieletnich i usunie takie dane w momencie ich wykrycia.

Pliki cookie

Plik cookie to niewielki plik złożony z liter i cyfr, który Hach może przechowywać w przeglądarce lub na dysku twardym urządzenia użytkownika.  Plik cookie może zawierać informacje, takie jak adres IP użytkownika, które Hach wykorzystuje, żeby zapamiętać sesję użytkownika podczas korzystania z narzędzia ankietowego w celu uniknięcia dublowania ankiet lub żeby zapamiętać, w którym miejscu użytkownik przerwał ankietę, umożliwiając użytkownikowi powrót do takiego miejsca. W innym zakresie niż opisany powyżej pliki cookie, z których Hach korzysta, nie zawierają danych osobowych. Hach nie śledzi danych osobowych użytkownika za pomocą plików cookie. Użytkownik może również dostosować swoje ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać komunikat za każdym razem, kiedy plik cookie jest instalowany na komputerze użytkownika, lub aby uniemożliwić zainstalowanie takich plików cookie. Chociaż odrzucenie plików cookie nie wpłynie negatywnie na możliwość wzięcia przez użytkownika udziału w ankiecie, uniemożliwi użytkownikowi zatrzymywanie i ponowne uruchamianie ankiety w tym miejscu, w którym użytkownik przerwał jej wypełnianie, i może doprowadzić do powstania wielu wpisów dotyczących ankiety. Niektóre inne funkcje i/lub usługi mogą być niedostępne w przypadku odrzucenia plików cookie.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Hach informuje swoich pracowników i dostawców usług o obowiązujących w Hach zasadach i procedurach dotyczących poufności, bezpieczeństwa i prywatności i podkreśla znaczenie ich przestrzegania. Procedury bezpieczeństwa Hach są zgodne z ogólnie przyjętymi standardami komercyjnymi służącymi do ochrony danych osobowych.

Hach stosuje się do ogólnie przyjętych standardów branżowych, aby chronić dane osobowe przesłane Hach przez użytkownika, zarówno podczas przekazywania takich danych, jak i po ich otrzymaniu.

Dokładność danych osobowych

Zespół ds. badania rynku Hach dokłada zasadnych starań, żeby zapewnić, iż wykorzystywane na bieżąco dane osobowe znajdujące się w jego posiadaniu są dokładne, kompletne i aktualne oraz odpowiednie, w oparciu o najnowsze informacje dostępne Hach. Hach liczy na to, że użytkownik będzie dbał o dokładność, kompletność i aktualność swoich danych osobowych, zgodnie z prawdą odpowiadając na zapytania Hach.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać dostępu do zestawienia swoich danych osobowych przechowywanych przez Hach i zażądać korekty lub aktualizacji danych lub zażądać ich usunięcia. Hach dołoży wszelkich zasadnych starań, aby niezwłocznie rozpatrzyć takie prośby zgodnie z lokalnymi przepisami.

Aby uzyskać dostęp do danych osobowych, które Hach przechowuje na temat użytkownika, użytkownik jest zobowiązany przesłać żądanie w formie pisemnej na adres e-mail lub listownie na adres podany poniżej. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i ma prawo poprawić, uzupełnić lub usunąć je, jeśli są niedokładne, za wyjątkiem następujących przypadków.

  1. Zapewnianie dostępu do danych osobowych z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do ujawnienia danych osobowych innych osób.
  2. Ujawnienie danych doprowadziłoby do ujawnienia poufnych danych handlowych o Hach, jej partnerach lub klientach.
  3. Ciężar lub koszt zapewnienia dostępu byłby nieproporcjonalny do zagrożenia dla prywatności użytkownika w danej sprawie.

Hach podejmie kroki, aby przekazać wymagane przez użytkownika dane osobowe w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o dostęp. Jeśli Hach nie będzie w stanie zrealizować żądania użytkownika, przekaże użytkownikowi za pomocą poczty e-mail pisemne wyjaśnienie, dlaczego wniosek o dostęp rozpatrzono negatywnie.

Prosimy o informowanie Hach o wszelkich zmianach danych, np. w imieniu/nazwisku, adresie, tytule, numerze telefonu lub adresie e-mail. .Użytkownik może dokonać korekty swoich danych osobowych – w tym celu powinien skontaktować się z Hach pod adresem market.research-eu@hach.com i poprosić o wprowadzenie zmian.

Można także skontaktować się z Hach pocztą zwykłą pod następującym adresem:

Hach Lange GmbH, Dział badań rynku, Willstaetter Strasse 11, 40549 Düsseldorf, Niemcy

Rezygnacja

Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w jakichkolwiek badaniach Hach, podmiotów stowarzyszonych lub przedstawicieli Hach, może z nich zrezygnować, klikając łącze rezygnacji znajdujące się na zaproszeniu do udziału w ankiecie wysłanym na adres e-mail użytkownika lub wysyłając swoje żądanie na adres market.research-eu@hach.com, lub przesyłając odpowiednie pismo na adres podany powyżej.

Zmiany w niniejszych Zasadach dotyczących badań rynku

Oświadczenie to opracowano w marcu 2018 roku. Jeśli Hach podejmie decyzję o zmianie niniejszych Zasad dotyczących badań rynku, opublikuje takie zmiany w tych samych miejscach i w innych miejscach, które uzna za zasadne, żeby użytkownik mógł dowiedzieć się, jakie informacje Hach zbiera, w jaki sposób je wykorzystuje i ewentualnie w jakich okolicznościach je ujawnia. Hach zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad dotyczących badań rynku w dowolnym terminie, dlatego zaleca, żeby użytkownik regularnie sprawdzał ich treść. W przypadku istotnych zmian, które potencjalnie mogą mieć wpływ na prywatność danych osobowych użytkownika, Hach powiadomi użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną.

Kontakt z Hach

Pytania dotyczące niniejszych Zasad, skargi dotyczące praktyk Hach i żądania dostępu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres market.research-eu@hach.com lub pocztą zwykłą na adres podany powyżej.

Hach przeanalizuje wszelkie skargi i podejmie próbę rozwiązania ich, jeśli uzna je za zasadne. W razie potrzeby Hach zmieni swoje zasady i procedury, żeby zapewnić, że inne osoby nie doświadczą tego samego problemu.