Rozwiązania firmy Hach do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem

Skontaktuj się z nami
 

Pewne obszary produkcji przemysłowej i procesy przetwórcze mogą być potencjalnie przyczyną powstawania atmosfery palnej lub wybuchowej. Taka atmosfera może się tworzyć z powodu obecności łatwopalnych oparów, gazów lub pyłów, które mieszają się z powietrzem, tworząc niebezpieczną, palną chmurę.

Tego typu lokalizacje, w których powstaje atmosfera wybuchowa, wymagają iskrobezpiecznego oprzyrządowania w celu zmniejszenia ryzyka zapłonu i wybuchu. Na całym świecie funkcjonuje kilka międzynarodowych standardów certyfikacji, które określają wymagania dla urządzeń, stosowanych w obszarach niebezpiecznych, np. UL Class 1, IECEx oraz ATEX.

Poniżej przedstawiona jest lista certyfikowanych urządzeń. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach, poświęconych poszczególnym produktom.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy wypełnić formularz kontaktowy, znajdujący się po prawej stronie, a my skontaktujemy się, aby udzielić odpowiedzi.

Lokalizacje Niebezpieczne - Informacje na temat klas, podziałów i stref

Class/Div

Dyrektywa dotycząca klasy / podziału (Class / Division) ma zastosowanie w Ameryce Północnej i Kanadzie. Istnieją trzy klasy obszarów niebezpiecznych odnoszące się do rodzaju zagrożenia:

  • Klasa 1: zagrożenia będące łatwopalnymi oparami
  • Klasa 2: zagrożenia będące łatwopalnymi pyłami
  • Klasa 3: zagrożenia będące łatwopalnymi włóknami lub innym materiałem unoszącym się w powietrzu
Dodatkowo podziały (Divisions) i strefy (Zones) odnoszą się do ciągłości i/lub poziomu zagrożenia:
  • Podział 1 lub strefa 0: zagrożenie występuje ciągle
  • Podział 1 lub strefa 1: zagrożenie występuje okresowo
  • Podział 2 lub strefa 2: zagrożenie jest obecne tylko w przypadku warunków nieprawidłowych

IECEx

Certyfikat zgodności IECEx stanowi potwierdzenie, że próbka produktu Ex w nim opisana została niezależnie przetestowana i spełnia ona wymogi międzynarodowych norm wymienionych w certyfi kacie. Certyfikat jest również zaświadczeniem, że w zakładzie produkcyjnym przeprowadzono audyt w celu zweryfikowania, czy system jakości producenta spełnia wymogi IECEx.

ATEX

Dyrektywa ATEX (fr. ATmosphères EXplosibles) ma zastosowanie na terenie Europy (Dyrektywa UE 94/9/WE). Opisano w niej sprzęt i warunki pracy dopuszczalne w obszarach zagrożonych wybuchem:

  • Strefa 0: obszar zagrożony wybuchem z atmosferą będącą mieszaniną powietrza z niebezpiecznymi gazami, oparami lub parą, w którym zagrożenie jest ciągłe, utrzymuje się przez długi czas lub występuje często
  • Strefa 1: obszar zagrożony wybuchem z atmosferą stanowiącą mieszaninę powietrza z niebezpiecznymi gazami, oparami lub parą, w którym zagrożenie może się sporadycznie pojawić w normalnych warunkach pracy
  • Strefa 2: obszar zagrożony wybuchem z atmosferą stanowiącą mieszaninę powietrza z niebezpiecznymi gazami, oparami lub parą, w którym wystąpienie zagrożenia w warunkach normalnej pracy jest mało prawdopodobne, a jeżeli wystąpi, to przez krótki czas
Rozwiązania fi rmy Hach do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem
Parametr Produkt Klasa 1/
Podz. 2
Klasa 1/
Podz. 2
IECEx  ATEX
Strefa 0
ATEX
Strefa 1
OWO / TN / TP Analizator BioTector B7000 BioTector B7000 Analyser for TOC / TN / TP: Certification options are available to European Standards (ATEX for Zone 1 and Zone 2) and to North American Standards (Class I Division 1 and Class I Division 2). Other options, such as IECEx, are available on request.  
OWO BioTector B3500 Analyser for TOC: Certification options are available to North American Standards (Class 1, Div 2) and EU Standards (ATEX Zone 2).
Przetwornik Przetwornik SC200 The SC200 Universal Controller allows the use of digital and analog sensors, either alone or in combination, to provide compatibility with the broadest range of sensors.  
Przetwornik Przetwornik SC4200c The SC4200c Controller provides data access at your fingertips, allowing you to know what is happening with your process no matter where you are. Intuitive menus, accessible maintenance instructions, and available Prognosys predictive diagnostics software ensure that you have full control of your wastewater process.  
pH Różnicowe i kombinowane
czujniki pH
Hach's differential pH sensors use an innovative, unique electrode technology which results in greater accuracy, less drift, and less frequent calibration. The LCP sensors are designed to meet more rigorous industrial applications.
Przewodność Indukcyjne i kontaktowe
czujniki przewodności
Hach's Inductive and Contacting Conductivity Sensors use innovative technology to eliminate the polarization and electrode coating problems common in harsh, industrial environments. Sensors feature plug-and-play technology to avoid complicated set-up procedures and sensors can be installed in a variety of styles.
Tlen rozpuszczony Optyczny czujnik tlenu
rozpuszczonego LDO sc
The LDO (Luminescent Dissolved Oxygen) Probe requires no calibration for the entire 2 year life of the sensor cap, which means it is ready to start measuring your DO (Dissolved Oxygen) right out of the box.
Zawiesina cząstek
stałych, mętność
Czujniki mętności i stężenia
cząstek stałych TSS EX1 sc
The TSS EX1 sc TriClamp is a digital process probe for the extremely accurate in pipe measurement of turbidity and suspended solids specially designed for use in potentially explosive atmospheres (Class I).
Tlen, ozon, wodór Czujnik Orbisphere 31xxxE
O2/O3/H2
Hach Orbisphere 311xxE Oxygen / Ozone / Hydrogen Sensor