Moduł RTC-DN — oprogramowanie

Nr produktu: LXZ521
PLN Cena: Kontakt

Denitryfikacja. Pod kontrolą.

Moduł RTC-DN optymalizuje przepływ recyrkulacji wewnętrznej zawierającej azotany ze strefy nitryfikacji ścieków do strefy denitryfikacji. W ten sposób poprawia usuwanie azotu ogólnego i ogranicza ryzyko zakłócenia procesu sedymentacji w osadnikach wtórnych w wyniku procesu denitryfikacji. Ponadto zużycie energii na napowietrzanie jest zminimalizowane i następuje odzysk zasadowości, co jest istotne z uwagi na zużywanie zasadowości w procesie nitryfikacji. Opcjonalnie moduł RTC-DN można rozbudować w celu optymalizacji dozowania zewnętrznego źródła węgla. Dozowanie zewnętrznego źródła węgla jest dostosowane do stopnia niedoboru BZT na podstawie pomiaru stężenia azotanów na końcu komory anoksycznej.

  • Poprawa efektów oczyszczania w wyniku stabilizacji wartości azotu ogólnego na odpływie
  • Pełne wykorzystanie potencjału denitryfikacyjnego oczyszczalni i obniżenie zużycia energii w strefie nitryfikacji
  • Odzysk zasadowości
  • Unikanie denitryfikacji w osadniku wtórnym
  • Minimalizacja kosztów dozowania zewnętrznego źródła węgla