Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Zakres zastosowania
Niniejsze warunki sprzedaży dotyczą każdej transakcji sprzedaży, dostawy lub innej podobnej, dokonywanej przez Hach Sp. z o.o. (dalej jako HL) jako odpowiednio sprzedającego lub dostawcę, z jakimkolwiek podmiotem, a w tym , osobą prawną lub jednostką organizacyjną i są warunkami nadrzędnymi. Niniejsze warunki stosuje się  dla kontrahentów HL, których siedziba mieści się w Polsce oraz miejscem dostarczenia przedmiotu sprzedaży (dostawy) jest Polska.

2.    Skuteczność umowy / zamówienia.
a.    Potwierdzenie skutecznego zawarcia umowy sprzedaży / dostawy przez HL może być dokonane albo przez podpisanie dokumentu umowy, albo przez podpisanie otrzymanego, kompletnego zamówienia i jego odesłanie do kontrahenta, albo przez przystąpienie do faktycznej realizacji otrzymanego zamówienia jeśli nie zostało w nim odmiennie zastrzeżone. 
b.    Umowa podpisywana przez HL wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli umowa podpisywana jest przez osoby niewskazane w dokumentach rejestrowych kontrahenta, należy do niej załączyć oryginał ich pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnictwo takie ma być dołączone w kopii, potwierdzenie jego zgodności z oryginałem (uwierzytelnienie) powinno być dokonane przez notariusza, osobę ujawnioną w dokumentach rejestrowych kontrahenta jako umocowaną do jego reprezentacji (w przypadku umocowania łącznego – przez wszystkie konieczne osoby) albo przez radcę prawnego lub adwokata. 
c.    Zamówienie może być składane do HL w formie pisemnej na adres HACH Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, faksem na nr 0717177778 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (zamowienia@hach-lange.pl). W każdym przypadku pkt b zd. 2 i nast. stosuje się odpowiednio, przy czym dla poczty elektronicznej za podpis uznaje się również umieszczenie pod treścią zamówienia danych osobowych umocowanej osoby.
d.    Zamówienie potwierdzone przez HL jest wiążące i nie może być wycofane. Nie pozbawia to kontrahenta praw przysługujących mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

3.    Cena i Warunki Płatności

a.    Cena ujęta w zamówieniu (umowie) i zaakceptowana przez HL w sposób opisany w cz. 2 niniejszych Warunków stanowi cenę netto realizacji danego zamówienia (umowy) (dalej jako Cena). 
b.    Cena nie obejmuje kosztów dostawy przedmiotu zamówienia oraz należnego podatku VAT, które zostaną doliczone przy wystawieniu odpowiedniej faktury przez HL.
c.    Koszty dostawy naliczane są w zależności od wartości zamówienia.
d.    Cena w kwocie brutto jest płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT (dla sprzedaży / dostawy towarów oraz dla sprzedaży / dostawy usług) na rachunek wskazany na fakturze. W zamówieniu może być ustalony krótszy termin płatności lub wymóg wniesienia zaliczki na poczet Ceny. Jeżeli zastrzeżono wymóg wniesienia zaliczki, jej uzyskanie przez HL jest warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia. 
 
4.    Warunki realizacji zamówienia. 
a.    Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zaakceptowaniu przez HL, odpowiednio do obiektywnych możliwości technicznych i logistycznych HL.
b.    Jeżeli realizacja zamówienia wymaga dodatkowego czasu np. w celu sprowadzenia części niedostępnych na rynku lokalnym, HL niezwłocznie zawiadamia o tym kontrahenta wskazując spodziewany termin wykonania zamówienia. 
c.    Ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia przechodzi na kontrahenta z momentem przekazania przedmiotu zamowienia do przewoźnika (Incoterms CPT)
d.    Kontrahent przejmuje odpowiedzialność za przedmiot zamówienia z momentem przekazania go przewoźnikowi.

5.    Gwarancja i rękojmia. 

a.    Wszystkie produkty oferowane przez dostawcę objęte są gwarancją zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji, określonymi w instrukcjach obsługi lub ofertach. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia dostarczenia produktu do klienta końcowego – jednak nie później niż 10 dni od daty dostawy do klienta, chyba, że warunki gwarancji dla danego produktu (lub kategorii produktów) stanowią inaczej.
b.    Strony dopuszczają odpłatne przedłużenie okresu gwarancyjnego. Każde przedłużenie okresu gwarancyjnego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
c.    Produkty naprawiane na gwarancji będą dostarczane do dostawcy i z powrotem do klienta w formie przesyłek kurierskich, na koszt dostawcy. Firma kurierska zostawanie wskazana przez dostawcę. Na gwarancji sprzęt HL jest naprawiany tylko przez autoryzowany serwis. Szczegółowe warunki gwarancji i obsługi serwisowej są określone w Warunkach gwarancji i obsługi serwisowej dostarczanych na żądanie klienta.
d.    Kontrahent jest zobowiązany dokonać sprawdzenia przedmiotu zamówienia niezwłocznie po jego odbiorze. Wszelkie wady przedmiotu zamówienia podlegają pisemnemu zgłoszeniu do HL w terminie 14 dni od dnia odbioru.
e.    Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia wady HL informuje kontrahenta o przewidywanym terminie jej usunięcia. Termin usunięcia wady nie powinien przekroczyć 14 dni, chyba że zachodzą przeszkody natury technicznej (technologicznej). Cz. 4 pkt b. Warunków stosuje się odpowiednio.
f.    Okres rękojmi z tytułu wad części zamiennych, dostarczonych w ramach wykonywania obowiązków przez HL z tytułu rękojmi oraz z tytułu wadliwego wykonania tych obowiązków, wynosi 6 miesięcy od dnia ich montażu (realizacji naprawy).
g.    Wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wygasają w razie nieuprawnionej (niezaakceptowanej przez HL) ingerencji kontrahenta lub podmiotów trzecich w strukturę, funkcjonowanie lub sposób zamontowania (posadowienia, instalacji) przedmiotu zamówienia.
h.    Jeżeli rękojmi za wady przedmiotu zamówienia lub gwarancji jego jakości udziela podmiot trzeci, inny niż HL, a w szczególności bezpośredni producent przedmiotu zamówienia lub jego elementu (części, składnika), odpowiedzialność HL ogranicza się do obowiązku nieodpłatnego, niezwłocznego przekazania wszelkich skarg, roszczeń i żądań do tego podmiotu trzeciego. Dalsza realizacja uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości następuje bezpośrednio między kontrahentem, a tym podmiotem trzecim.

6.    Opóźnienia. Odpowiedzialność 
a.    Jeżeli kontrahent nie odbiera przedmiotu zamówienia w uzgodnionym miejscu i czasie, HL jest uprawniona do naliczenia i pobrania od kontrahenta kosztów przechowania przedmiotu w magazynie w Berlinie i powtórnej wysyłki zamówienia wg stawki 0,5% wartości netto nieodebranego przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień przechowania.
b.    W sytuacji opisanej w pkt a. HL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub utratę przedmiotu zamówienia, chyba że wynika ona z winy umyślnej HL. Jednocześnie kontrahent ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez HL w związku z lub w efekcie nieodebrania przedmiotu zamówienia w uzgodnionym terminie.  
c.    Zwłoka HL w realizacji zamówienia uprawnia kontrahenta do żądania kary umownej wg stawki 0,5% wartości przedmiotu zamówienia netto za każdy tydzień zwłoki. 
d.    Jeżeli zwłoka HL w realizacji zamówienia przekroczy  60 dni kalendarzowych, kontrahent może odstąpić od umowy (zrezygnować z zamówienia) po uprzednim pisemnym (pod rygorem nieważności) wezwaniu HL do realizacji zamówienia w dodatkowym 21 – dniowym terminie.

7.    Tytuł prawny do przedmiotu sprzedaży.

Do czasu zapłaty pełnej Ceny, przedmiot zamówienia pozostaje własnością HL. 

8.    Prawo właściwe

a.    Prawem właściwym dla oceny skuteczności oraz realizacji umowy sprzedaży / dostawy będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
b.    Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z realizacją sprzedaży (dostawy) przedmiotu zamówienia będzie sąd miejsca siedziby HL.

9.    Prawa na dobrach niematerialnych.

a.    Wydanie kontrahentowi przedmiotu zamówienia nie stanowi przekazania praw na dobrach niematerialnych w odniesieniu do tego przedmiotu, jak też do zastosowanych w nim rozwiązań technicznych, technologicznych lub funkcjonalnych, ani też związanych z nim dokumentów, instrukcji, wyjaśnień lub wskazówek, z zastrzeżeniem pkt b. 
b.    Wydanie kontrahentowi przedmiotu zamówienia stanowi udzielenie mu licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie do wykorzystania przedmiotu zamówienia w zakresie działalności kontrahenta. 
c.    Według najlepszej wiedzy HL przedmiot zamówienia nie narusza jakichkolwiek istniejących praw własności intelektualnej lub praw własności przemysłowej, przysługujących podmiotom trzecim. W razie ujawnienia się roszczeń takich podmiotów HL, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej informacji od kontrahenta, zobowiązuje się podjąć na własny koszt wszelkie racjonalne, dostępne działania w celu zwolnienia kontrahenta z odpowiedzialności.

10.    Siła Wyższa.

a.    Strony zwolnione są z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wzajemnych zobowiązań w zakresie, w jakim wynika to z zaistnienia okoliczności Siły Wyższej. Za okoliczność Siły Wyższej Strony będą rozumieć wszelkie zdarzenia lub wypadki, których w momencie podpisywania umowy lub składania (akceptacji) zamówienia nie dało się przewidzieć ani im zapobiec przy dołożeniu należytej staranności. Za Siłę Wyższą nie uznaje się zmian prawa powszechnie obowiązującego.
b.    W zakresie, w jakim Siła Wyższa utrudnia lub uniemożliwia działania podwykonawców (poddostawców) HL, usprawiedliwia ona naruszenia odpowiednich zobowiązań HL.
c.    Czas trwania Siły Wyższej przedłuża odpowiednio czas ustalony dla realizacji obowiązków w ramach umowy sprzedaży / dostawy, bez konieczności zmian treści umowy (zamówienia).
d.    O zaistnieniu Siły Wyższej Strona powinna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, wskazując spodziewany termin wykonania swoich zobowiązań. 
e.    Jeżeli Siła Wyższa trwa, lub racjonalnie oceniania może trwać, co najmniej 2 (dwa) miesiące kalendarzowe, umowa (zamówienie) wygasa, o czym HL powiadomi niezwłocznie kontrahenta. Jeśli powiadomienia brak, umowa (zamówienie) jest nadal wiążąca, chyba że zostanie rozwiązana przez kontrahenta. Do skuteczności takiego rozwiązania konieczna jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

11.    Zobowiązanie do legalności działania. 

a.    Każda ze Stron, w zakresie swojej odpowiedzialności i obowiązków dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby umowę (zamówienie) zrealizować z poszanowaniem wszelkich obowiązujących przepisów, norm technicznych, standardów działania oraz ustalonych zwyczajów (jeśli istnieją). W szczególności każda ze Stron zobowiązuje się ściśle przestrzegać dotyczących jej, odpowiednich przepisów antykorupcyjnych.
b.    Kontrahent zobowiązuje się, że przedmiotu zamówienia nie wykorzysta, czy to poprzez dalszą sprzedaż, najem, dzierżawę, użyczenie lub inny podobny sposób dysponowania (odpłatny lub nieodpłatny), w celach związanych pośrednio bądź bezpośrednio z projektowaniem, rozwojem, produkcją, dystrybucją lub użytkowaniem broni lub amunicji nuklearnej, chemicznej albo biologicznej.
c.    W razie zamiaru dalszej sprzedaży lub innego udostępnienia przedmiotu zamówienia kontrahent zobowiązuje się do poinformowania o tym HL i poddania się odpowiedniej procedurze weryfikacji antykorupcyjnej wg reguł stosowanych w HL.
 

12. Zgodność z postanowieniami umowy

Klient zobowiązuje się w trakcie realizacji niniejszej umowy w ramach aktualnie obowiązujących ustaw i regulacji podejmować wszelkie niezbędne i dostosowane do możliwości działania w celu eliminacji korupcji. Zobowiązanie to obowiązuje nas w taki sam sposób. Klient w ramach obowiązującego stosunku umownego dba przede wszystkim o to, aby

a. dalsza odsprzedaż, instalacja, używanie i import naszych produktów odbywały się również w zgodzie ze znajdującymi aktualnie zastosowanie ustawami i przepisami;
b. przestrzegać wszystkich znajdujących aktualnie zastosowanie regulacji w zakresie importu i eksportu obowiązujących w Republice Federalnej Niemiec, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz każdym innym kraju, do którego produkty są importowane bądź z którego są eksportowane;
c. dysponować wszystkimi pozwoleniami niezbędnymi do realizacji importu, eksportu, reimportu oraz użytkowania naszych produktów i technologii;

d. wyprodukowane przez nas produkty oraz opracowane technologie nie były oferowane, sprzedawane, transportowane bądź importowane i eksportowane w powiązaniu z działalnością związaną z projektowaniem, produkcją, użytkowaniem bądź składowaniem broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej oraz bojowych środków chemicznych, a także aby nie były one używane w ośrodkach, które z takową działalnością są powiązane;

e. wszystkie wykonywane w związku z niniejszą umową działania biznesowe były zgodne z amerykańską ustawą antykorupcyjną US Foreign Corrupt Practices Act z 1977 roku, angielską ustawą Bribery Act 2010, niemieckimi przepisami antykorupcyjnymi oraz wszelkimi innych obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi;

f. ani on, ani jego pracownicy bądź inne zatrudnione przez niego osoby współpracujące ani nie oferowały ani nie obiecywały żadnych bezpośrednich lub pośrednich korzyści bądź też nie zlecały złożenia takiej oferty lub obietnicy funkcjonariuszom, urzędom oraz pracownikom urzędów, partiom politycznym i decydentom, w celu uzyskania nieuczciwych korzyści dla samego klienta lub dla przedsiębiorstwa w związku z realizacją niniejszej umowy.